انواع خدمات پشتیبانی ربات های صنعتی شامل تعمیرات و بازسازی، راه اندازی، تهیه تجیزات جانبی، ارائه برنامه های پشتیبانی و انعقاد قرارداد نگهداری توسط متخصصین مجرب ارائه می گردد.

برای اطلاع از نحوه ارائه انواع خدمات پشتیبانی ربات های صنعتی KUKA و کسب اطلاعات در مورد ربات های صنعتی کوکا تماس بگیرید.